van Etsero Innovation gevestigd en kantoorhoudende te Godlinze                 

Artikel 1 Definities

1.1             Verkoper   :                 Etsero Innovation, hierna te noemen Etsero.

1.2             Koper        :                 Iedere rechtspersoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft en behalve deze,

diens gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1             Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Etsero en de Koper gesloten overeenkomsten.

2.2             Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1             Het enkel uitbrengen van een offerte verplicht Etsero niet tot het sluiten van de overeenkomst met de Koper.

3.2             Aanbiedingen van Etsero zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1             Een overeenkomst met Etsero komt eerst dan tot stand nadat een schriftelijke opdracht is aanvaard respectievelijk is bevestigd. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd

4.2             Etsero is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren, van de Koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.3             Goederen die door Etsero na opdracht worden geleverd voldoen aan de in de documentatie beschreven specificaties.

Artikel 5 Annulering

5.1             De Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, mits de Koper de voor Etsero ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Etsero geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die Etsero al ter voorbereiding heeft gemaakt. Nadat Etsero met de uitvoering van de overkomst is begonnen, is de Koper niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

6.1             Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld:

–                 exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten

–                 vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend

6.2             Etsero is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

6.3             Onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke aanlevering van de door de Koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Koper, die Etsero tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Etsero bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkerwijs onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Betalingstermijn

7.1             Tenzij anders is overeengekomen, dient de Koper de betaling en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op een door Etsero aangewezen bank- of girorekening over te maken binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De op de bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag. Bij niet tijdige betaling is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

7.2             Etsero is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

7.3             De Koper is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden om op eerste verzoek van Etsero zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Etsero te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat Etsero daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op verzoek van Etsero tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

7.4             Indien Koper niet binnen 14 dagen, na verzoek van Etsero daartoe, de te leveren zaken afhaalt dan wel in ontvangst wenst te nemen, is Etsero gerechtigd betaling te vragen voor de gehele levering. Daarnaast is Etsero gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.

7.5             Indien de Koper niet tijdig betaalt, als in artikel 7.1 bedoelt, dan is de Koper wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag een rente van 2,0% per maand verschuldigd sedert 30 dagen na factuurdatum.

7.6             Bij niet tijdige betaling als in artikel 7.1 bedoeld, is de Koper naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

Artikel 8 Levering

8.1             De Koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door Etsero krachtens de overeenkomst te leveren zaken. De Koper zal zonder daartoe zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Etsero bij hem ophaalt of, indien aflevering aan het adres van de Koper is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

8.2             Een door Etsero opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Etsero is, ook bij uiterst overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de Koper hem in gebreke heeft gesteld.

8.3             De Koper is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Etsero mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Etsero.

8.4             Koper dient geleverde goederen bij aankomst te controleren. Door de Koper alsdan niet gekeurde goederen, worden geacht goedgekeurd te zijn. Eventuele tekorten van de producten en/of de verpakking dienen te worden vastgelegd op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten.

8.5             Reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende producten schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Alleen bij een gegrond beoordeelde reclame dient Etsero alsnog de afgesproken prestatie te leveren.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1             Al hetgeen door Etsero aan de Koper is geleverd blijft eigendom van Etsero totdat de Koper heeft voldaan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst toe is gehouden, inclusief rente en kosten.

Artikel 10 Eigendomsrechten Etsero

10.1           Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten,

berekeningen, verslagen, contracten, en andere bescheiden; modellen, computerbestanden en alle andere informatiedragers die Etsero bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Etsero, ongeacht of deze aan de Koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Etsero

11.1           Etsero sluit iedere aansprakelijkheid uit tenzij dit wettelijk is bepaald

11.2           Etsero is uit hoofde van de overeenkomst, wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Etsero, gehouden de door de Koper geleden schade te vergoeden tot maximaal het door Etsero te factureren of gefactureerde bedrag uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht

12.1           Tekortkomingen van Etsero in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

12.2           Tekortkomingen van Etsero in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Etsero toe te rekenen en geven de Koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 13 Ontbinding van de overeenkomst

13.1           Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel door teniet gaan van de opdracht als gevolg van overmacht is de Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Koper dient in geval van ontbinding Etsero schadeloos te stellen, onder deze schade wordt mede begrepen de door Etsero gederfde winst en de door Etsero gemaakte kosten.

13.2           Indien Etsero door de Koper in de uitvoering wordt belemmerd dan wel dat de Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Etsero gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Koper dient Etsero schadeloos te stellen, in overeenstemming met artikel 13.1.

13.3           Indien de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, is Etsero gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Etsero zal dan de door hem gemaakte kosten bij de Koper in rekening brengen.

Artikel 14 Auteursrecht

14.1           Etsero heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto´s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

14.2           Het is de Koper niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Etsero te herhalen –evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp van de architect betreft- zonder de uitdrukkelijke toestemming van Etsero. Aan de toestemming kan Etsero voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1           Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Etsero en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2           Alle geschillen die voorvloeien uit de overeenkomst tussen Etsero en de Koper worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 16 Deponering

16.1           Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel voor Noord Nederland onder nummer 02329107